You2的新连载漫画「南条先生想被我抱」开启连载

本文由 喵帕斯 发表于 2023-04-30 作者: 来源:中国国际动漫网
摘要: 由You2的新连载漫画「南条先生想被我抱」,今天4月30日以雁ONLINE的应用版开始了连载。The new seriesyou by ou2 "Nanjo San wants me to be", but on April 30 today, I started with the app version of Gunn online.

由You2的新连载漫画「南条先生想被我抱」,今天4月30日以雁ONLINE的应用版开始了连载。

image.png

“南条想被我抱着”视觉图“南条想被我抱着”视觉图

素朴洁癖的男高中生清己在教室里遇到了被称为“bitch”的同班同学爱梨想要性行为的场面。爱梨代替因吃惊而逃跑的男生,邀请清己行动。但是清己因为不是自己的类型而拒绝了邀请。爱梨被这样的他吓了一跳,开始了某个行动……。这是从最差劲的相遇开始的,辣妹和御宅族纯洁的恋爱故事。

The new seriesyou by ou2 "Nanjo San wants me to be", but on April 30 today, I started with the app version of Gunn online.

SeiJin, a high school student who is plain and innocent, encounters a scene in which the classmate, ARI, who is rumored to be bitch, is trying to perform sex in the classroom. Aunt who invites Seiki to act instead of the boy student who ran away surprised. However, because Kiyomi was not his own type, he refused to invite him and tried to return. Amari who was surprised at such a thing went out to a certain action... It is a pure love story of gal and otaku that begins from the lowest encounter.

Loạt truyện mới "Mr. Nanjo Wants to Be Me Hold" của You2 bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 với phiên bản ứng dụng trực tuyến Nhạn.

Nam Thanh muốn được tôi ôm Nam Thanh muốn được tôi ôm Nam Thanh muốn được tôi ôm

Kiyoshi, một nam sinh trung học giản dị và sạch sẽ, đã gặp một người bạn cùng lớp, Airi, được gọi là "bitch", muốn quan hệ tình dục trong lớp học của mình. Ái Lê thay thế nam sinh vì giật mình mà chạy trốn, mời Thanh Kỷ hành động. Nhưng Thanh Kỷ bởi vì không phải mẫu người của mình mà từ chối lời mời. Erika giật nảy mình vì điều đó và bắt đầu một hành động nào đó... Nó bắt đầu với cuộc gặp gỡ tồi tệ nhất, câu chuyện tình yêu thuần khiết của Spice Girls và Otaku.


本文标题:You2的新连载漫画「南条先生想被我抱」开启连载
本文地址:https://www.chncomic.com/tushu/53430.html